PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „KLUB MILOVNÍKŮ BUBLINEK“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu s názvem „Klub milovníků bublinek“ (dále jen „Věrnostní program“). Veškerá zkrácená znění pravidel na propagačních materiálech souvisejících s Věrnostním programem je vždy třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou uvedenou v těchto pravidlech.

1. POŘADATEL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Pořadatelem věrnostního programu je společnost BOHEMIA SEKT, s. r. o., se sídlem Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 453 58 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Bohemia Sekt“).

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. „Členem VP“ se rozumí člen Předchozího věrnostního programu, který vyslovil stanoveným způsobem souhlas s pravidly Věrnostního programu, a dále osoba, která provedla řádně registraci do Věrnostního programu dle čl. 5 těchto pravidel níže.

2.2. „E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný společností Bohemia Sekt, dostupný pro zákazníky z internetové adresy http://www.osobnivinoteka.cz/;

2.3. „LEVELEM“ se rozumí úroveň členství ve Věrnostním programu, jak je definována v čl. 7 těchto pravidel.

2.4. „Předchozím věrnostním programem“ se rozumí věrnostní program společnosti Bohemia Sekt s názvem Bohemia Sekt Bonus club, jehož účinnost zanikla dnem 30. 9. 2017.

2.5. „Věrnostním programem“ se rozumí věrnostní program společnosti Bohemia Sekt určený pro pravidelné zákazníky společnosti Bohemia Sekt.

2.6. „Webovými stránkami VP“ se rozumí internetové stránky Věrnostního programu dostupné z následující internetové adresy (URL): www.milujemebublinky.cz.

3. ÚČEL VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Účelem Věrnostního programu je poskytovat pravidelným zákazníkům společnosti Bohemia Sekt výhody vyplývající z členství ve Věrnostním programu.

Výhodami vyplývajícími pro zákazníky společnosti Bohemia Sekt z členství ve Věrnostním programu jsou zejména, nikoliv však výlučně:

  • možnost získávání odměn v závislosti na úrovni členství ve Věrnostním programu,
  • možnost získávání bonusových odměn,
  • možnost nákupu za zvýhodněných podmínek prostřednictvím E-shopu.

4. PODMÍNKY ČLENSTVÍ A VZNIK ČLENSTVÍ VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

4.1. Členem Věrnostního programu může být každá fyzická osoba, která nejpozději dne předcházejícího dnu registrace do Věrnostního programu dosáhla věku 18 let.

4.2. Členství ve Věrnostním programu je bezplatné a vzniká registrací uskutečněnou postupem dle čl. 5 těchto pravidel.

4.3. Podmínkou členství ve Věrnostním programu je odsouhlasení těchto pravidel Věrnostního programu.

4.4. Člen VP se do svého uživatelského rozhraní na Webových stránkách VP přihlašuje prostřednictvím svých přihlašovacích údajů, kterými jsou e-mailová adresa a heslo, jež si zvolí při registraci do Věrnostního programu. Člen VP je povinen zachovávat mlčenlivost o registračních údajích do Věrnostního programu a nikomu je nesdělovat.

5. REGISTRACE DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

5.1. Osoba, která má zájem o členství ve Věrnostním programu a není registrována ve Věrnostním programu, vyplní registrační formulář, a to prostřednictvím elektronického registračního formuláře na Webových stránkách VP.

5.2. Osoba, která již byla dříve registrována do Předchozího věrnostního programu, se nemusí do Věrnostního programu registrovat. Registrace do Předchozího věrnostního programu je automaticky přenesena do Věrnostního programu po odsouhlasení pravidel Věrnostního programu.

5.3. Zájemce o členství ve Věrnostním programu je povinen řádně a pravdivě vyplnit do registračního formuláře všechny požadované údaje. Zájemce o členství musí v registračním formuláři vyplnit všechny údaje označené jako „povinné“. Dokončením registrace zájemce potvrzuje, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé.

5.4. Bude-li zjištěna duplicita zadaných údajů (tj. bude-li Pořadatelem zjištěno, že některé ze zadaných údajů již byly použity dříve), bude zájemce o členství ve Věrnostním programu na tuto skutečnost upozorněn a registrace nebude dokončena.

5.5. Po provedení registrace bude zájemci o členství ve Věrnostním programu zaslán na jím sdělenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail s aktivačním odkazem. Kliknutím na tento aktivační odkaz bude dokončen proces registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo určit dobu, po kterou bude aktivační odkaz funkční, a o této době bude Provozovatel zájemce o členství ve Věrnostním programu informovat.

6. PŘEVOD BODŮ Z PŘEDCHOZÍHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

6.1. Členům VP, jejichž registrace byla do Věrnostního programu převedena dle čl. 5. odst. 5.2 výše, lze převést do Věrnostního programu body v maximálním rozsahu 5 bodů.

6.2. S ohledem na skutečnost, že ve Věrnostním programu je bodování nastaveno odlišně než v Předchozím věrnostním programu, platí, že za každý převedený 1 bod náleží Členovi VP, jemuž byly body převedeny z Předchozího věrnostního programu, ve Věrnostním programu 1 000 bodů. Tedy Člen VP, jemuž je z Předchozího věrnostního programu převedeno např. 5 bodů, obdrží do Věrnostního programu 5 000 bodů.

7. PRINCIP VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU, ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ, ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ ČLENSTVÍ

7.1. Věrnostní program je založen na získávání bodů způsobem stanoveným těmito pravidly. Získané body může Člen VP následně vyměnit za odměny, a to způsobem stanoveným těmito pravidly. Členové VP mohou za každý nákup zboží společnosti Bohemia Sekt získávat body, které lze následně uplatňovat způsobem stanoveným těmito pravidly.

7.2. Body mohou členové VP získávat několika způsoby:

7.2.1 Vkládáním unikátních kódů ze zátek láhví sektů Bohemia Sekt.

Maximální počet vložených unikátních kódů ze zátek níže uvedených láhví činí 15 kódů v každém kalendářním roce. Člen VP získá za každý vložený kód uvedený na zátce na níže uvedených sektech bodové ohodnocení v níže uvedeném rozsahu:

Láhev Bohemia Sekt 0,375 l     500 bodů
Láhev Bohemia Sekt (kromě nealkoholického Bohemia Sektu, kromě Bohemia Sekt Prestige) 0,75 l     1 000 bodů
Láhev Bohemia Sekt 1,5 l     2 000 bodů

7.2.2 Nákupem vybraných sektů prostřednictvím E-shopu.

Maximální počet láhví, za jejichž nákup lze získat body dle tohoto odstavce pravidel, činí 100 láhví (bez ohledu na objem láhve) v každém kalendářním roce. Body budou Členovi VP připsány na bodové konto až po převzetí a úhradě příslušné zásilky.

Láhev sektu Bohemia Sekt 0,75 l     1 500 bodů
Láhev Chateau Radyně 0,75 l     2 000 bodů
Láhev Chateau Belveder 0,75 l     2 000 bodů
Láhev sektu Bohemia Sekt Prestige 0,75 l     3 000 bodů
Láhev Louis Girardot 0,75 l     4 000 bodů

7.2.3 Aktivní činností v sekci Galerie v rámci Věrnostního programu.

V uživatelském rozhraní Člena VP na Webových stránkách VP je mj. uvedena sekce s názvem Galerie, do níž je Člen VP oprávněn vkládat různé tematické příspěvky, a to například, nikoliv však výlučně fotografie, články, recepty apod. Pořadatel je oprávněn veškerý Členem VP vložený obsah před zveřejněním kontrolovat, přičemž zveřejnění Členem VP vloženého obsahu vždy závisí výlučně na úvaze Pořadatele.

V případě, že Pořadatel vyhodnotí Členem VP vložený obsah jako vhodný ke zveřejnění, přidělí takovému obsahu bodové ohodnocení ve výši 100 bodů.

Maximální počet bodů získaných dle tohoto odstavce pravidel činí 300 bodů za každý kalendářní měsíc.

7.2.4 Doplňováním svého profilu ve Věrnostním programu.

7.3. Každý Člen VP je zařazen do příslušné úrovně členství ve Věrnostním programu, tzv. LEVELU, a to vždy v závislosti na počtu bodů získaných v daném kalendářním roce pro období následujícího kalendářního roku.

7.4. Zařazení do příslušného LEVELU určuje dárky dostupné pro Člena VP v jeho uživatelském rozhraní na Webových stránkách VP v příslušném kalendářním roce.

7.5. Ve Věrnostním programu jsou rozlišovány následující LEVELY:

LEVEL 1 – seznamujeme se     0 – 5 999 bodů
LEVEL 2 – objevujeme     6 000 – 14 999 bodů
LEVEL 3 – užíváme si     15 000 – 49 999 bodů
LEVEL 4 – milujeme     50 000 a více bodů

Zařazení do příslušného LEVELU rovněž určuje Členovi VP výši slevy na nákup v E-shopu, na kterou má v příslušném kalendářním roce nárok, a to takto:

LEVEL 1 – seznamujeme se     bez možnosti slevy
LEVEL 2 – objevujeme     sleva ve výši 3 %
LEVEL 3 – užíváme si     sleva ve výši 5 %
LEVEL 4 – milujeme     sleva ve výši 10 %

Sleva se nevztahuje na zboží označené jako „akční nabídka“ nebo „tematické balíčky“.

8. UPLATŇOVÁNÍ BODŮ, ZÍSKÁVÁNÍ ODMĚN, EXSPIRACE BODŮ

8.1. Každému Členovi VP je po dobu trvání členství ve Věrnostním programu zřízeno tzv. virtuální bodové konto, jehož aktuální výše, tj. celkový počet aktuálně načtených bodů na bodové konto, je rozhodující pro možnost Člena VP čerpat jednotlivé odměny v rámci Věrnostního programu. Stav svého bodového konta si může Člen VP kdykoliv ověřit ve svém uživatelském rozhraní na Webových stránkách VP.

8.2. Člen VP může získané body vyměnit za odměny uvedené v uživatelském rozhraní Věrnostního programu Člena VP.

8.3. Člen VP, který je zároveň registrovaným zákazníkem E-shopu, si může v rámci uplatňování bodů ve Věrnostním programu zvolit výběr odměny, jež bude klasifikována jako tzv. „lze zaslat spolu s nákupem z Osobnivinoteka.cz“, pouze však za podmínky, že si zároveň v rámci E-shopu objedná produkty. U odměn, které lze zaslat spolu s nákupem z E-shopu, bude možno uplatnit sníženou cenu uvedenou u produktu jakožto úsporu za náklady na distribuci.

8.4. Odměny vložené do Věrnostního programu jsou vždy uvedeny v uživatelském rozhraní Člena VP na Webových stránkách VP. Člen VP má nárok čerpat odměny z LEVELU, do kterého byl v souladu s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech zařazen, a z LEVELU nižšího. Odměny náležející členům zařazeným do LEVELU vyššího může Člen VP vidět, nemůže je však získat.

8.5. Podmínkou pro získání kterékoliv odměny je nasbírání potřebného počtu bodů dle bodového ohodnocení jednotlivých odměn.

8.6. Na bodové konto jsou Členovi VP získané body připisovány průběžně dle technického nastavení Pořadatele. V případě, že Člen VP některým z výše uvedených způsobů (nebo jejich kombinací) nasbíral dostatečný počet bodů, může si objednat některou z odpovídajících odměn. Objednávku odměny je možné provést dle volby Člena VP způsobem, který umožňuje uživatelské rozhraní Člena VP na Webových stránkách VP.

8.7. V případě, že se Členovi VP nepodaří doručit odměnu nebo odměna nebude Členem VP převzata, zaniká nárok Člena VP na získání této odměny. Takto nepřevzaté odměny propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Pořadatele.

8.8. Pořadatel bude pravidelně každé kalendářní čtvrtletí vyhodnocovat aktuální stav bodového konta Člena VP.

8.9. Exspirační období pro každý získaný bod je nastaveno na 18 měsíců. Pořadatel na počátku každého kalendářního čtvrtletí vyhodnotí, zda dojde v příslušném kalendářním čtvrtletí k exspiraci získaných bodů (zcela či zčásti). Pokud by v daném kalendářním čtvrtletí mělo dojít k exspiraci bodů (zcela či zčásti) Člena VP, bude Pořadatel Člena VP informovat prostřednictvím emailu, že pokud v příslušném kalendářním čtvrtletí nedojde k vyčerpání těchto bodů, budou tyto body z bodového konta Člena VP odstraněny. K odstranění těchto bodů dojde vždy na konci kalendářního čtvrtletí, v němž byl člen VP o exspiraci bodů informován. Údaje o exspiraci bodů najde Člen VP vždy také ve svém uživatelském rozhraní na Webových stránkách VP. Pořadatel je oprávněn lhůtu pro vyčerpání bodů kdykoliv dle své úvahy prodloužit či zkrátit.

9. BONUSOVÁ ODMĚNA

9.1. Každý Člen VP může získat při vložení unikátního kódu ze zátky láhve dle odst. 7.2.1 výše náhodně přidělenou bonusovou odměnu. O získání bonusové odměny je Člen VP informován neprodleně po vložení příslušného unikátního kódu. Bonusovou odměnu určuje vždy dle svého uvážení Pořadatel. Bonusovou odměnou může být zejména, nikoliv však výlučně přidělení dodatečných bodů na bodové konto Člena VP, slevová poukázka do E-shopu apod.

10. NÁKUP V E-SHOPU

10.1. Člen VP je oprávněn přejít v rámci Věrnostního programu do E-shopu. Pro účely nákupu v E-shopu je Člen VP oprávněn provést nákup buď bez registrace do E-shopu jako host, anebo po provedení registrace do E-shopu. Člen VP je povinen vždy splnit všechny podmínky nezbytné pro provedení nákupu v E-shopu.

10.2. Pro účely usnadnění nákupu Členů VP bude vytvořen pro získání odměn a nákupu v E-shopu společný nákupní košík. Pokud Člen VP zároveň provede nákup v E-shopu, budou objednávka odměny i nákup v E-shopu dokončeny v prostředí E-shopu.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je předpokladem pro účast Členů VP ve Věrnostním programu, jelikož jejich využití je nezbytným předpokladem pro poskytování zvýhodnění, jež jsou pro Členy VP důvodem pro účast ve Věrnostním programu. Člen VP provedením registrace do Věrnostního programu souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osoba, která má zájem o členství ve Věrnostním programu, vyplněním registračního formuláře na Webových stránkách VP bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou předmětem zpracování za níže uvedených podmínek.

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost BOHEMIA SEKT, s. r. o., se sídlem Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 453 58 711 (dále jen „Správce“).

Rozsah zpracování osobních údajů:
Jméno, příjmení, adresní údaje (včetně e-mailové adresy), telefonní číslo a případně další údaje v rozsahu registračního formuláře a informace vztahující se k nákupnímu chování (dále jen „Údaje““).

Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování, pro který jsou Údaje určeny, je zajištění řádného fungování Věrnostního programu a realizace aktivit v rámci programu, vytváření obchodních statistik, zařazení do databáze správce a zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení výrobků a služeb vlastních i třetích osob, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o novinkách, a toto vše jakýmikoliv prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta atd.).

Doba zpracování osobních údajů:
Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu trvání členství subjektu údajů ve VP. Tato doba nepřekročí dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů:
Právním základem zpracování Údajů pro výše specifikovaný účel je poskytování plnění dle těchto pravidel Věrnostního programu, oprávněný zájem správce a souhlas, byl-li Členem VP udělen.

Zpracovatelé, příjemci osobních údajů a přenos do zahraničí:
Údaje mohou být zpracovány na základě pověření Správce zpracovateli v České republice, tj. zejména se bude jednat o subjekty podílející se dílčím způsobem na zpracování údajů a o uložení údajů u pověřených zpracovatelů, zejména v datových centrech, za dodržení podmínek adekvátní úrovně ochrany, která je zajištěna buď přímo předpisy ve třetích zemích, nebo tuto adekvátní ochranu zajistí přímo Správce. Dílčími zpracovateli mohou být dále poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé IT služeb, provozovatelé call center a provozovatelé doručovatelských služeb.

Informace o právech subjektu osobních údajů:
Člen VP jakožto subjekt Údajů zpracovávaných Správcem má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo na přístup k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.
Od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. od 25. 5. 2018, má Člen VP též práva dle článků 12 až 22 a 34 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení má Člen VP rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování, jakož i právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování se Člen VP může obrátit na Správce na adrese info@milujemebublinky.cz

Poučení o možnosti vznést námitky a orgán dozoru:
V případě pochybností o dodržování svých práv se Člen VP může na Správce obrátit s žádostí o nápravu či vysvětlení na adrese info@milujemebublinky.cz, kde může také uplatnit námitky a stížnosti.

Každý člen Věrnostního programu, který poskytl společnosti Bohemia Sekt své Údaje, má právo vznést námitku při zpracování Údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může Člen VP podat stížnost.

12. REKLAMACE ZÁSILEK ODMĚN

12.1. V případě, že zásilka s odměnou vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) nebo obsahu, je Člen VP oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka s odměnou automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka s odměnou.

12.2. V případě, že odměna vykazuje v době převzetí zásilky vady, aniž by tyto byly zjevné na přepravním obalu, je Člen VP oprávněn takovouto odměnu reklamovat u Pořadatele, to však pouze tehdy, jestliže Člen VP zásilku odměny zkontroloval neprodleně po převzetí a vadu odměny uplatnil u Pořadatele způsobem uvedeným v odst. 12.3 níže do 2 (slovy: dvou) kalendářních dnů ode dne převzetí zásilky s odměnou.

12.3. Vady dle odst. 12.2 je Člen VP povinen oznámit Pořadateli na e-mailovou adresu info@milujemebublinky.cz. V oznámení o reklamaci Člen VP mimo jiné nezaměnitelně označí zásilku, která reklamovanou odměnu obsahovala, a to např. číslem zásilky či jinak. Pořadatel se následně s Členem VP spojí prostřednictvím Členem VP Pořadateli sděleného kontaktu. O způsobu vyřízení reklamace odměny rozhoduje výlučně Pořadatel. Reklamace jsou Pořadatelem vyřizovány následujícím způsobem: buď výměnou odměny za shodnou odměnu, nebo není-li to možné, vrácením bodů.

12.4. Člen VP je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání odměny výměnou za získané body, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, není-li předmětem odměny věc či služba uvedená v ust. § 1837 a ust. § 1840 občanského zákoníku, a to např. dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby. Odstoupením od příslušné smlouvy o poskytnutí odměny bude Členovi VP vrácen příslušný počet bodů na účet Člena VP. Člen VP může odstoupit buď telefonicky, anebo prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pořadatel si vyhrazuje vyloučit s okamžitou účinností z Věrnostního programu bez nároku na jakoukoliv odměnu každého Člena VP, který se v rámci Věrnostního programu dopustí podvodného či jinak nekalého jednání nebo jestliže bude mít Pořadatel u daného účastníka na takovéto jednání oprávněné podezření.

13.2. Odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním odměn, nevyplývá-li pro něj tato odpovědnost z právních předpisů. Nebezpečí škody na odměně přechází na Člena VP okamžikem předání odměny danému Členovi VP.

13.3. V případě, že odměnou bude poskytnutí služeb ze strany třetích stran, neručí Pořadatel žádným způsobem za způsob poskytnutí služeb těmito třetími stranami a jakékoliv nároky z vadného uplatnění služeb lze uplatňovat výlučně u těchto třetích stran.

13.4. Každý Člen VP je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu zrušit své členství ve Věrnostním programu. Zrušení Člen VP provede ve svém uživatelském rozhraní na Webových stránkách VP.

13.5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách souvisejících s Věrnostním programem.

13.6. Pokud Člen VP vkládá do sekce Galerie v rámci Věrnostního programu jakýkoliv obsah, odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Člen VP je povinen vkládat do sekce Galerie v rámci Věrnostního programu výlučně takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob.

13.7. Veškerý obsah Webových stránek VP je ve vlastnictví Pořadatele a nesmí být kopírován, měněn nebo Členem VP jinak užíván, a to například, nikoliv však výlučně k veřejným, komerčním či jakýmkoliv jiným účelům, bez výslovného písemného souhlasu Pořadatele.

13.8. Více informací o Věrnostním programu lze získat na http://www.milujemebublinky.cz.

13.9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Věrnostního programu, bodování a odměn kdykoliv v průběhu trvání Věrnostního programu. Pořadatel je oprávněn Věrnostní program kdykoliv zcela bez náhrady zrušit.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK